Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

"Rendezvényszervíz" (székhelye: 8960 Lenti, Kossuth út 1) mint adatkezelő (továbbiakban „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja Önt a rendezvenyszerviz.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával, és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a honlapját látogatók személyes adatainak biztonságát, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályokban, es az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. Erre való tekintettel ajánlott a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése.

Utolsó frissítés időpontja: 2021.12.16.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

Adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen - de nem kizárólagosan¬ - a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelt hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (Érintett / Felhasználó) közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik;

Érintett: a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Szolgáltatás: Az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetőek a honlapon.

3. Az adatkezelő adatai:

 • Név: Zavadovics Tibor
 • Székhely: 8960 Lenti, Kossuth út 1
 • Adószám: 56522060-1-40
 • Nyilvántartási szám: 55176518
 • Telefonszám: +36 20 420 21 21
 • Mobil: +36 20 420 21 21
 • Email: info@rendezvenyszerviz.hu

4. A Honlap használata

A Honlapunkon elérhető egyes Szolgáltatások igénybevételének valamint a kapcsolattartásnak feltétele, hogy a látogatók („Látogatók” vagy „Érintettek”) önkéntesen Személyes és/vagy különleges adatot szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatjuk, hogy a velünk való kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen Tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását jelenti.

A Honlapunk meglátogatása során az Adatkezelő internetes szervere automatikusan regisztrálja a Látogatók IP címét és számítógépe operációs rendszerének típusát, valamint a Honlap látogatásának időpontját. A Honlap oldalainak látogatottságát az Adatkezelő a szervernapló ellenőrzésével figyeli.

Ha a Látogató valamely Szolgáltatás kapcsán e-mailben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő rögzíti a Látogató e-mail címét, amit a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel.

Külső oldalakra mutató linkek:
A Honlapunkon találhatók olyan oldalakra mutató linkek, melyek a Látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a külső oldalakra, az ott található adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

5. A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és beszerezi az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a felhasználás megtiltására.

Az Adatkezelő a Látogató által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, aki részére Személyes adatokat továbbít.

6. Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:


 • az online tartalomszolgáltatás,
 • a Látogató azonosítása,
 • a Látogatóval való kapcsolattartás,
 • a Látogató által igénybe vehető Szolgáltatások azonosítása,
 • statisztikák, elemzések készítése,
 • a Látogatók jogainak a védelme,
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az Adatkezelő az internetes oldalon történő vásárlás illetve megrendeléshez az alábbi személyes adatokat dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, email cím, számlázási és szállítási cím, a megrendelt áru adatai, illetve a fizetési adatok (számlaszám, fizetendő összeg, a fizetett összeg számlára érkezésének időpontja).

A panaszos ügyintézéshez a fent említett adatokon kívül az alábbi személyi adatokat dolgozza fel: az ügyfél által megadott kifogásolt áru/szolgáltatás adatai.

Az itt említett személyi adatok feldolgozása nélkülözhetetlen a rendelések illetve panaszok ügyintézéséhez illetve az Adatkezelő törvényes eljárásaihoz.

Amennyiben az érintett a Facebookon, Instagramon vagy bármely más medián keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelővel, az Adatkezelő az Érintett adatlapjában lévő Személyi adatokat dolgozza fel illetve azokat az adatokat, melyeket az Érintett megad magáról a kommunikáció során.

7. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazáshoz (névtelenítéssel)

Az Adatkezelő integrálta a Google Analytics elemet (névtelenítési funkcióval) az Adatkezelő weboldalán. A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. Webes elemzés a webhelyek látogatói viselkedési információinak gyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között az oldalról látogató webhelyekről (az ún. Közvetítőről) adatokat gyűjt, arról, hogy milyen gyakran és mennyi ideig jelenik meg az aloldal. A webes elemzést elsősorban a webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költséghatékony elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics elemének célja a Weboldal webhelyforgalmának elemzése. A Google felhasználja az összegyűjtött adatokat és információkat, többek között az Adatkezelő weboldalainak használatával és az online jelentések megjelenítésével, amelyek az Adatkezelő webhelyein végzett tevékenységeket és egyéb weboldalak használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett személy IT rendszerében. Meghatározása oldalunkon a „Cookie szabályzat”-ban található. A cookie-beállításokkal a Google jogosult, hogy elemezze az Adatkezelő weboldalának használatát. Minden alkalommal, amikor az érintett személy megjeleníti bármelyik oldalunkat, amelynek integrált része a Google Analytics, a böngésző automatikusan elküldi az adatokat a Google Analytics online hirdetési jutalék elszámolási céljára. Ez alatt a technikai folyamat alatt, a Google tudomást szerez például az érintett IP-címéről, amelyet a Google többek között a látogatók származási elemzésére használ.

A cookie-kat olyan személyes adatok tárolására használja, mint a hozzáférési idő, a hozzáférési hely, ahonnan a hozzáférés megtörtént, és az érintett személy honlapjain tett látogatások gyakoriságát. Minden alkalommal, amikor az érintett megnyitja az Adatkezelő weboldalát, személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internet-hozzáférés IP-címét, elküldi a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai folyamatban gyűjtött személyes adatokat átruházhatja harmadik felekre.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja, hogy a cookie-kat az Adatkezelő weboldalán keresztül, megfelelő böngészőbeállításokkal, melyekkel véglegesen elutasítja a cookiek használatát. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google Analytics számára, hogy cookie-t állítson fel az adott személy IT-rendszerében. Ezen kívül a Google Analytics által már használatban lévő cookie-kat bármikor el lehet távolítani web böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

8. Cookie (süti) szabályzat

A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítik elő.

  A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:
 • Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.
 • Használatot támogató sütik: arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.
 • Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.
 • Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

9. A személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

11. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintett adatait a fentebb írt Adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

12. Online kapcsolatfelvételhez, ügyintézéshez kapcsolódó adatok

  A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatásokkal kapcsolatban árajánlatot kérni. A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:
 • Név (kötelező mező)
 • Email cím (kötelező mező)
 • Telefonszám (kötelező mező)
 • Szolgáltatás igénybevételének tervezett helyszíne, időpontja (kötelező mező)

Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás és/ vagy szerződéses megbízás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

13. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti

Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését.